Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ +

6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ

6.5.2 ดำเนินการตามแผน ดังนี้

     - กำหนดระเบียบการยืม-คืนประเภทของหนังสือ วัสดุต่าง ๆ

     - จัดเก็บสถิติการยืมและการจัดกิจกรรม

     - บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

     - ประชาสัมพันธ์ทรัพยากร

      - จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

       1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

6.5.3 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ
- รับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานห้องสมุด ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
กำหนดการ
รับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
11.20-12.00 รับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ระดับชั้น ป. 3  อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด) มิส  อรกนก    เลิศธนาผล  
12.10-13.00 รับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ระดับชั้น ป. 4-6  อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด) มิส  อรกนก    เลิศธนาผล  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ