Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ +

6.3.1 วางแผนการดำเนินการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.3.2 แจ้งนโยบายการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในฝ่ายได้รับทราบ

6.3.3 ติดตามให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน

6.3.4 กำหนดกรอบการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ

6.3.5 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

6.3.6 ประเมินผลการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย)

6.3.7 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
กำหนดการ
ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-11.00 ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2562  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ