Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด +

6.1.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.1.2 กำหนดขอบข่ายงาน/กำหนดเป้าหมาย

6.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่าย และเป้าหมายของโรงเรียน

6.1.4 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด             

- คัดสรรครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายแต่ละงาน             

- กำกับ ติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรตามงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ           

- ควบคุมจัดสรรจัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน

6.1.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ 

6.1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของงาน 

6.1.7 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- มิสไพจิต โกมาสถิตย์ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์และมิสไพจิต โกมาสถิตย์ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 15 ต.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
กำหนดการ
มิสไพจิต โกมาสถิตย์ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-10.30

มิสไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษและชี้แจงรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ดำเนินงานตลอดปีการศึกษา 2562

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] มิสไพจิต โกมาสถิตย์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ