Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด +

6.7.1 รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด

6.7.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งของแต่ละงาน

6.7.3  รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติของแต่ละงานในสังกัด

6.7.4 วางแผนการดำเนินงาน

6.7.5  ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา

6.7.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน

6.7.7 ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี เบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.7.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.7.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

6.7.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี

เบิก-จ่าย

6.7.11 ติดตามรวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ

6.7.12 ติดตามรายงานผลการศึกษา

ดูงานอบรม

6.7.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.14 นำผลประเมินมาพัฒนาใน

ปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด
- งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) : การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เวทีภาคีเครือข่ายภาคเหนือ (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมวางแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
กำหนดการ
งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) : การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เวทีภาคีเครือข่ายภาคเหนือ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

สถานที่ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-12.30

งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน) : การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เวทีภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ