Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลกิจกรรมพันธสัญญา (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- test (วันที่ 22 มิ.ย. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP ACL และ ACP (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลกิจกรรมพันธสัญญา
วันที่ 5 มิถุนายน 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00

ประชุมคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลกิจกรรมพันธสัญญา

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขออนุญาติเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูล Power Point กิจกรรมพันธสัญญา
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ