Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.30-15.45

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ