Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
กำหนดการ
ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่
วันที่ 12 มิถุนายน 2562

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.35-12.50 ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่  ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ