Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา +

6.4.1 วางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 จัดเตรียมฐานข้อมูล/ปรับปรุงฐานข้อมูล

6.4.3 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

6.4.4 ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงาน

6.4.5 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน

6.4.6 นำผลการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อปรับใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
- จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 8 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
แผนงาน : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
กำหนดการ
แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 มิถุนายน 2562

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-12.00 แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู  นักเรียนที่ไม่มารับให้ติดต่อที่งานทะเบียนแผนกประถม

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ