Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค +

6.2.1 ศึกษา สรุปกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนด้านวิชาการ และกิจกรรม ปีการศึกษา 2561     

6.2.2 นำผลการศึกษามาวางแผนรวบรวมสรุปกิจกรรม

6.2.3 ติดตามและประสานงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน 

6.2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง บุคลากรและนักเรียนทราบ        

6.2.5 ลงกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนด้านวิชาการ และกิจกรรมใน Today’s Event 

6.2.6 ติดตามประเมินผลการร่วมกิจกรรมและรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถในแต่ละด้าน           

6.2.7 รายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำผลไปดำเนินการวางแผนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 กิจกรรมการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกในระดับภาค
- นักเรียนฝึกซ้อมการแสดง และเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงคอมโบ้ ระดับประถมศึกษา (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
กำหนดการ
นักเรียนฝึกซ้อมการแสดง และเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงคอมโบ้ ระดับประถมศึกษา
วันที่ 13 มิถุนายน 2562

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.00-12.30 นักเรียนฝึกซ้อมการแสดง และเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงคอมโบ้ ระดับประถมศึกษา  ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ