Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า +

- ดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

- วางแผนกำหนดปฏิทินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

- กำหนดเครื่องมือวิธีการในการตรวจเช็ค

- ทำการตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคตามปฏิทิน

- สรุปผลการติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการวางแผนตรวจเช็คครั้งต่อไป

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
กำหนดการ
แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
17.33-18.30 ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้าอาคารสามัคคีนฤมิต อาคารมารีย์ มินิมาร์ท วัดน้อย อาคารกิจกรรม อาคารพิพิธภัณฑ์ และเบเกอรี่เพื่อทำการปลดสายไฟแรงสูงจากอาคารเซนต์คาเบรียลเก็บเข้าราง Wireway และเชื่อมต่อเข้าตู้ MDB  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ