Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน +

6.6.1 วางแผนร่วมกับรองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในงาน

6.6.2 ติดตามการปฏิบัติงานของ นักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน. ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกวัน

6.6.3 ติดตามการปฏิบัติงานของ นักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน. ตามคำร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

6.6.4 มอบหมายงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะติชมในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

6.6.5 ให้คำปรึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานของนักการ พนักงานทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

6.6.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และ เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง

6.6.7 ประเมินการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน
- ประชุมนักการและพนักงาน ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักการและพนักงานเนื่องในโอกาสประชุมนักการและพนักงาน ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ประชุมนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ประชุมพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
กำหนดการ
ประชุมนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2562

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.30-17.00 ประชุมนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ