Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา +

- รับนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ

- ศึกษาจัดทำหัวข้อการวิจัย

- ประสานงานกับคณะที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียนในการจัดทำร่างโครงการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการทำวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และบริบทของโรงเรียน

- จัดทำแนวทาง/กรอบการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการทำวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และบริบทของโรงเรียน

- กำหนดและแจ้งปฏิทินการทำวิจัยให้ผู้รับผิดชอบปฏิทินโรงเรียน

- จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางการทำวิจัย

- ดำเนินกระบวนการส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (อบรม/ประชุม/ให้คำแนะนำ)

- ประสานการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ประสานที่ปรึกษางานวิจัยในการประเมินคุณภาพงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการทำวิจัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และบริบทของโรงเรียน

- ให้คำปรึกษาการทำวิจัยแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
- 6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- สรุปผลสำรวจความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนและการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- งานวิจัยพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ทีมคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- 6.2.1 ส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานวิจัย ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
กำหนดการ
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
วันที่ 19 มิถุนายน 2562

สถานที่ ห้องประชุมวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-15.00

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6) มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ