Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ +

6.1.1 ทบทวน และปรับกระบวนการลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

6.1.2 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานงาน  ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ

6.1.3 นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

6.1.4 ประสานงานแจ้งคณะกรรมการรับทราบคำสั่งแต่งตั้ง

6.1.5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6.1.6 ชี้แจงเนื้อหาหลักสูตรลูกเสือให้กับครูสอนลูกเสือ 

6.1.7 มอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการ

6.1.8 คณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรลูกเสือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.1.9 วางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

6.1.10 จัดเตรียมสื่อ เนื้อหาสำหรับการสอน

6.1.11 ดำเนินการสอน

6.1.12  นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษากับครูสอนลูกเสือ

6.1.13 ศึกษา วิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เพื่อนำผลไปปรับแผนการสอนในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-12.00 ประชุมติดตามกิจกรรมการสอนลูกเสือ จากอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชานน ดียืน  ห้องลูกเสือ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ