Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน +

6.2.1 อบรมพัฒนาครูผู้สอนที่สอน IE ตามกำหนดการอบรมของฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ 

    - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ 

    - ประชุมวางแผนคัดเลือกครูผู้สอน IE เข้าร่วมการอบรม

    - แจ้งรายชื่อครูที่ต้องเข้าอบรม      

    - ส่งครูผู้สอนที่สอน IE อบรมตามกำหนดการ 

    - ติดตามประเมินผลการส่งครูเข้าอบรม 

    - นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

6.2.2 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 

    - ประชุม วางแผนการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 

    - ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 

    - สรุปการจัดการอบรม   

    - ประเมินกิจกรรมและนำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 27 พ.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ตรวจประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 11 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 12 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานหลักสูตร ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
กำหนดการ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที
วันที่ 19 มิถุนายน 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.15-12.00 ครูชั้น ป.4 - ป.6 บันทึก VDO การสอน 10 นาที ครูสุนิสา ลอยเลิศ ครูพิกุล รุ้งประนมกร  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6) มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ