Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด +

6.7.1 ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

6.7.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
     - เอกสารในการขอ/ต่ออายุวีซ่า
     - เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์
     - เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูเจ้าของภาษา
     - เอกสารในการขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน
     - แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับครูชาวต่างประเทศ
     - เอกสารใบรับรองความประพฤติ 
     - เอกสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ (การขออนุญาตทำงาน/การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/การรับบัตรคิวตรวจคนเข้าเมือง)
     - หนังสือเข้า/หนังสือออก/บันทึกข้อความ
     - เอกสารในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
     - สัญญาจ้างการทำงาน
     - เอกสารในการขอใบประกอบวิชาชีพครู/ใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครู
     - เอกสารประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
     - กระเช้า/ของขวัญ (เยี่ยมไข้/คลอดบุตร/สมรส)
     - กิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์
     - กิจกรรมระหว่างเลี้ยงสังสรรค์
     - กิจกรรมทัศนศึกษา
     - พิซซ่าวันคล้ายวันเกิด
     - ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ สำหรับครูเจ้าของภาษา
     - ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์
     - การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ

6.7.3 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

6.7.4 ติดตาม ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.5 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 5 มิ.ย. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและคณะครู EP ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Jacek Andrzej Pierzynski เนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กชพรรณ    ชุ่มเย็น
กำหนดการ
การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน
วันที่ 14 มิถุนายน 2562

สถานที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14.30-15.00 การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน 1. Miss Brigette Fernandez Madamba  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ