Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.15 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายในโรงเรียน +

6.15.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ

6.15.2 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรม 

6.15.3 ประชุมวางแผนมอบหมายผู้รับผิดชอบ

6.15.4 ดำเนินงานตามแผนงาน

6.15.5 สรุปผลการจัดกิจกรรม

6.15.6 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
วันสถาปนาลูกเสือไทย
วันที่ 27 มิถุนายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-09.20 จัดรูปแบบแถว และการเข้าแถวของแต่ละกอง (ห้อง)ที่เป็นตัวแทน  กรีนโดม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
09.20-10.00 ประธานมาถึงในพิธี และเริ่มพิธีปฏิญาณตน และสวนสนาม  กรีนโดม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อห้องที่จะเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อห้องที่จะเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ