Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 การตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน +

6.4.1 วางแผนกำหนดปฏิทินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

6.4.2 ทำการตรวจเช็คระบบน้ำตามปฏิทิน        

6.4.3 ติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ       

6.4.4 สรุปผลการติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการวางแผนตรวจเช็คครั้งต่อไป 

แผนงาน : ดูแล ตกแต่ง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และระบบสุขาภิบาลภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาล
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  จิดาภา    แสงประดับ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
กำหนดการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน
วันที่ 13 มิถุนายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00

ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำของโรงเรียน

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  จิดาภา    แสงประดับ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ