Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ครูและนักเรียนชั้น ป.3 ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEAM เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
กำหนดการ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Green Dome โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.20-07.50 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  Green Dome โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ