Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent +

6.3.1 วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรม

6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม           

6.3.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม 

6.3.4 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน 

6.3.5 ประสานและเบิกงบประมาณ เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ และของรางวัล ได้แก่ การจัดทำเกียรติบัตร,

ถ้วยรางวัล, ป้ายเวทีการแสดง           

6.3.6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและประกาศการรับสมัคร    

6.3.7 จัดกิจกรรม Montfort’s Got Talent

6.3.8 ลงแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากการจัดกิจกรรม ในระบบ SWIS 

6.3.9 สรุปผลความสามารถพิเศษของนักเรียนด้านต่าง ๆ       

6.3.10 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 กิจกรรม Montfort’s Got Talent
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ขอนัดหมายเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนจัดแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน ในช่วงพักกลางวัน (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
กำหนดการ
งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนจัดแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน ในช่วงพักกลางวัน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
11.20-12.00 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนจัดแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ในช่วงพักกลางวัน  อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน) มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว  
12.30-13.00 งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนจัดแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 ในช่วงพักกลางวัน  อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน) มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ