Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน +

6.6.1 ศึกษาข้อมูลหนังสือเข้าขอใช้บริการสถานที่จากหน่วยงานภายนอกปีที่ผ่านมา

6.6.2 ศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจากฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนปีที่ผ่านมา

6.6.2 วางแผนในการให้บริการสถานที่

6.6.3 ให้บริการอาคารสถานที่ต่อหน่วยงานภายในและภายนอก

6.6.4 ติดตามการขอใช้บริการ

6.6.5 สรุปผลการติดตาม ประเมินผลและวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละฝ่ายตามคำร้องขอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
กำหนดการ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-15.00 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 3) มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ เพื่อใช้ในการประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน และตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียน
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ