Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน +

- Main Concept

     - จุดประสงค์การเรียนรู้

     - การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

     - การออกแบบการวัดและประเมินผล

     - การใช้สื่อการสอน

     - การออกแบบข้อสอบ

     - การทำวิจัยในชั้นเรียน

     - ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

     - อบรม/สัมมนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     

     - แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ         

     - นำผลสรุปการใช้หลักสูตรไปวางแผนและพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
- กิจกรรม STEAM ระดับชั้น ป.4 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อัมพร    พิมพิสาร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อัมพร    พิมพิสาร
กำหนดการ
กิจกรรม STEAM ระดับชั้น ป.4
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-15.45 กิจกรรม STEAM ระดับชั้น ป.4  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มิส  อัมพร    พิมพิสาร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ