Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : - พิธีไหว้ครู +

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ออกแบบการจัดกิจกรรม

3. ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

4. ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

5. ดำเนินการจัดกิจกรรม

  • ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์
  • ซักซ้อมพิธีไหว้ครู ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6
  • พิธีไหว้ครู ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6
  • มอบรางวัลครูดีเด่นด้านต่างๆ มอบเกียรติบัตรครูปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด ลา มาสาย
  • กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง ป.4

6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน - พิธีไหว้ครู
- - พิธีไหว้ครู (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 4 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 5 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 6 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 7 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 7 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 10 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 10 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 12 มิ.ย. 2556)
- - พิธีไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
แผนงาน : ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู
วันที่ 7 มิถุนายน 2556

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.10-13.00 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู  ใต้อาคารมงฟอร์ต  มิส  จิราณี    ทิศรีชัย  
13.00-14.00 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู  ศาลามารีย์  มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - รายชื่อนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู
     มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
     มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
     มิส  พีวรา    สอาดล้วน
     มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
     มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์
     มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
     มิส  กมลชนก    พิบูลย์
     มิส  กรรณิกา    ชวชาติ
     มิส  กรรณิการ์    ตาตัน (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2556)
     มาสเตอร์  กระสรวล    อินทรสมบัติ
     มาสเตอร์  กฤษณะ    ปิกวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557)
     มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
     มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
     มาสเตอร์  กำพล    ใจนะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
     มาสเตอร์  กิตติศักดิ์    คำเรือง
     มิส  กิติยา    อารักษ์
     มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู
     มิส  จรัสศรี    หล้าจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2558)
     มิส  จวงจันทร์    จิตติวัฒนพงศ์
     มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
     มิส  จันทนา    เตปินยะ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
     มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
     มิส  จิดาภา    แสงประดับ
     มิส  จินตนา    มุกลีมาศ
     มาสเตอร์  จิรศักดิ์    ศรีสุขประภัสสร
     มิส  จิราณี    ทิศรีชัย
     มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ
     มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
     มิส  จุฑารัตน์    เจริญสินธุ์
     มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
     มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
     มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
     มิส  ชนัฐฉัตร    สุขเกษม
     มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
     มาสเตอร์  ชูชาติ    บุญยัง
     มิส  ฐาปนี    สิทธิเลิศ
     มิส  ฐิติชญาน์    ราชคำสุข
     มาสเตอร์  ณกานต์    จองแหลง
     มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล
     มิส  ณพวรรณ    เมธีชุติกุล
     มิส  ณพวรรณ์    วงค์ปั๋น
     มิส  ณัฐยรัตน์    จันทร์เสนา
     มิส  ณัฐรดา    ชื่นจิตร์
     มิส  ดวงพร    สอนเต็ม (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
     มิส  ดารารัตน์    โสวะนา
     มิส  ตมิสา    วิบูลย์เกียรติ์
     มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์
     มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
     มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
     มิส  ธนพร    พันธ์ศุภะ
     มิส  ธนพัชร์    ตุลาธร
     มิส  ธนาภา    ปาจุวัง
     มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
     มาสเตอร์  ธวัชชัย    สุตีรณะ
     มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
     มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
     มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
     มิส  ธิดาพร    ทองคำ
     มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
     มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
     มาสเตอร์  นพดล    อ้นหน้อย (ออกเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556)
     มิส  นภาพร    ใจเป็ง (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
     มิส  นฤภรณ์    อย่างคุณธรรม
     มิส  นฤมล    กิ่งกันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556)
     มิส  นฤมล    ตาดี (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
     มิส  นันท์พัทธ์    เอี่ยมละออ (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2558)
     มาสเตอร์  นิพนธ์    หมูทอง (ออกเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2556)
     มิส  นิภา    ฟองผล
     มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
     มาสเตอร์  นิรันดร    ศรีวรกุล
     มาสเตอร์  นิวัติ    ทิศรีชัย
     มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
     มาสเตอร์  บรรจง    ลือชา (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558)
     มิส  บุษบา    ศุกระศร
     มิส  บุษราคัม    สร้อยเพชร (ออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556)
     มาสเตอร์  ประกิต    รัศมีมารีย์
     มาสเตอร์  ประดิษฐ์    วางวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)
     มิส  ประมวล    พวงสี
     มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
     มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ฟองผล
     มาสเตอร์  ปรีชา    วิจิตรพร
     มิส  ปวีณา    วิจิตรพร
     มิส  ปิ่นแก้ว    ไชยสลี
     มิส  ผ่องศรี    เอื้องไพโรจน์
     มาสเตอร์  พรพิชัย    กระบวนสุวรรณ
     มิส  พรฤดี    จันทร์สอง
     มิส  พร้อมพร    รังสิยานนท์
     มิส  พวงทอง    วรรณกุล
     มาสเตอร์  พสิษฐ์    โภคินวัฒนดิษฐ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2557)
     มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
     มิส  พีวรา    สอาดล้วน
     มิส  พัชรี    คำลือ
     มิส  พัชรี    มาลีรัตน์
     มิส  พัทธนันท์    ศุกระศร
     มาสเตอร์  พิพัฒน์    เองศิลป์ (ออกเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556)
     มิส  สิรินทร์นิชา    มณีวรรณ์
     มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
     มิส  ภัทรภร    กัมปนาทบวร
     มิส  ภัทรภรณ์    สุขแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556)
     มิส  ภัทราภรณ์    เผ่าเต็ม
     มิส  ภัทราพร หงสเกาละ     (ออกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557)
     มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา
     มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา
     มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
     มิส  ภาวิณี    เตียนธนา (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557)
     มาสเตอร์  ภาสกร    พระนุรักษ์ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557)
     มิส  ภุมรินทร์    เอี่ยมวิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557)
     มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
     มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
     มาสเตอร์  มนตรี    สุพล
     มาสเตอร์  มานพ    สิทธิปัญญา
     มิส  มารยาท    บุญชื่น (ออกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556)
     มาสเตอร์  ยุทธนา    สุรพันธ์
     มิส  รจิต    ไชยเอื้อ (ออกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556)
     มิส  รัตนาภรณ์    สุดใจ
     มิส  รุ่งทิวา    สาลีศิลป์
     มิส  รุ่งอรุณ    ชัยเขต
     มิส  วรรณิภา    วันหวัง
     มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
     มิส  วาลียา    บุญมี
     มิส  วิกานดา    จักรอิศราพงศ์
     มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
     มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
     มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
     มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
     มิส  วิไลลักษณ์    ยลละออ
     มิส  วิไลวรรณ    เครือเทพ
     มิส  วิไลวรรณ    เมฆโปธิ
     มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
     มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
     มิส  ศรีกุล    ยอดชุมภู
     มิส  ศรีวิมล    วงศ์ชมภู (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)
     มิส  ศศิภรณ์    เถระ
     มิส  ศันสนีย์    อินทขีณี (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2557)
     มิส  ศากุล    ตานะเศรษฐ
     มิส  ศิรินภา    ทรงประสพ
     มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
     มิส  ศิริรัตน์    งามอยู่
     มิส  ศิริลักษณ์    ตันหล้า
     มิส  ศิวารักษ์    ถิ่นแสน
     ภราดา  ศุภนันท์    ขันธปรีชา
     มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
     มิส  สกุลรัตน์    ชุ่มเมืองเย็น (ออกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557)
     มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
     มาสเตอร์  สมชาย    พุทธิมา
     มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
     มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
     มาสเตอร์  สรายุทธ    ดวงอาภัย
     มาสเตอร์  สาธิต    ถาวรกิจ (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2556)
     มิส  สายฝน    ไชยถา
     มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
     มิส  สิริกาญจน์    พรหมวงศ์
     มาสเตอร์  สุทธินนท์    จาวพิทยาธระ
     มิส  สุทธิพร    รอดสุวรรณ์
     มิส  สุทธิพร    อุสุยะ
     มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
     มิส  สุธีรา    หล้าจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2556)
     มิส  สุธีรา    เขียวสนุก (ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556)
     มิส  สุพรรณา    อินทรรัสมี
     มิส  สุพรรษา    ไชยาโส (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556)
     มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
     มิส  สุพัตรา    มหายศ
     มิส  สุภาภรณ์    กำลัง
     มิส  สุภาภรณ์    เต๋จ๊ะกัน
     มิส  สุมาลี    รังสิยนันทน์
     มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
     มิส  สุรีย์รัตน์    วรรคตอน
     มิส  สุวภีร์    สุขเกษม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557)
     มาสเตอร์  สุวัช    เกียรติมณีรัตน์
     มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
     มิส  สุวิมล    คันธวังอินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556)
     มิส  สุวิมล    ชัยพรเจริญศรี
     มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
     มาสเตอร์  อธิราช    กุมารแก้ว (ออกเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2557)
     มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
     มาสเตอร์  อนุรักษ์    ศรีไม้
     มาสเตอร์  อภิสิทธิ์    สมุทเฉทวิรัตน์
     มาสเตอร์  อภิเชษฐ์    ชานุวัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556)
     มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
     มิส  อรวรรณ    สินารุณ
     มิส  อัมพร    พิมพิสาร
     มาสเตอร์  อาทิตย์    ชัยวงค์ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2557)
     มิส  อิงจันทร์    จันทนาคม
     มิส  อินท์ธิรา    ต๊ะเสาร์
     มาสเตอร์  อุดมศักดิ์    ชวชาติ
     มิส  อุไร    ชัยคำวัง
     มิส  เกศวดี    แก้วศรี
     มาสเตอร์  เกษม    ด้วงสน (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2555)
     มิส  เกษสุดา    คำลุน
     มิส  เบญญา    วรรณสารศิริ
     มิส  เพลินพิศ    กาวิละ
     มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
     มิส  เสาวรักษ์    ศรีไม้ (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557)
     มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
     มิส  แคทรียา    กายี (ออกเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2557)
     มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ
     มิส  แววมยุรี    ประสานเนตร
     มาสเตอร์  โยเซฟ    คำตุ้ย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2557)
     มิส  โสภิต    สิงห์มณี
     มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
     มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้