Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : - พิธีไหว้ครู +

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

2. ออกแบบการจัดกิจกรรม

3. ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

4. ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

5. ดำเนินการจัดกิจกรรม

  • ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์
  • ซักซ้อมพิธีไหว้ครู ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6
  • พิธีไหว้ครู ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6
  • มอบรางวัลครูดีเด่นด้านต่างๆ มอบเกียรติบัตรครูปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด ลา มาสาย
  • กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง ป.4

6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน - พิธีไหว้ครู
- - พิธีไหว้ครู (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 4 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 5 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 6 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 7 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 7 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 10 มิ.ย. 2556)
- การประกวดการออกแบบชิ้นงานวันไหว้ครู (วันที่ 10 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 12 มิ.ย. 2556)
- - พิธีไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2556)
แผนงาน : ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู
วันที่ 7 มิถุนายน 2556

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.10-13.00 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู  ใต้อาคารมงฟอร์ต มิส  จิราณี    ทิศรีชัย  
13.00-14.00 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู  ศาลามารีย์ มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - รายชื่อนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)