Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาศิลปะตามเป้าหมายที่กำหนดและตามศักยภาพ +

 

   6.5.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, LAS, BSG

      - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

      - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

      - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

      - ประชาสัมพันธ์

      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      - ดำเนินการจัดกิจกรรม

      - สรุปผลการจัดกิจกรรม

      - นำสรุปผลการจัดกิจกรรม รายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

  6.5.2  กิจกรรมเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ 

      - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

      - มอบหมายหน้าที่

      - ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามกิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมการประกวด

      - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดรายการต่างๆ

      - สรุปและประเมินผล

      - รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาศิลปะตามเป้าหมายที่กำหนดและตามศักยภาพ
- 6.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาศิลปะตามเป้าหมายที่กำหนดและตามศักยภาพ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- การแสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์พื้นเมือง (วันที่ 3 ก.พ. 2557)
- การแสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์พื้นเมือง (วันที่ 4 ก.พ. 2557)
- สิ้นสุด 6.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาศิลปะตามเป้าหมายที่กำหนดและตามศักยภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
แผนงาน : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
กำหนดการ
การแสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์พื้นเมือง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

สถานที่ (หน้าอาคารมงฟอร์ต)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-08.45 การแสดงความสามารถทางด้านนาฏศิลป์พื้นเมือง  หน้าอาคารมงฟอร์ต มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ  -

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ