Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3.4 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือ +

   1. กำหนดระเบียบการยืม-คืน  ประเภทของหนังสือ วัสดุต่าง ๆ

   2. จัดเก็บสถิติการยืมและการจัดกิจกรรม

   3. จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

     - ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

     - ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

   4. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

   5. แนะนำหนังสือ

   6. ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3.4 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือ
- 6.3.4 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือ (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (วันที่ 19 พ.ค. 2557)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (วันที่ 20 พ.ค. 2557)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (วันที่ 21 พ.ค. 2557)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (วันที่ 23 พ.ค. 2557)
- พิธีมอบโล่ยอดนักอ่านปีการศึกษา 2556 ให้นักเรียนระดับชั้น ป. 2 - 6 (วันที่ 10 มิ.ย. 2557)
- การแข่งขัน "MCP Star Searching Singing Contest" รอบคัดเลือกระดับชั้น ป. 3 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 4 ส.ค. 2557)
- การแข่งขัน "MCP Star Searching Singing Contest" รอบคัดเลือกระดับชั้น ป. 6 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 7 ส.ค. 2557)
- การแข่งขัน "MCP Star Searching Singing Contest" รอบคัดเลือกระดับชั้น ป. 2 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 13 ส.ค. 2557)
- การแข่งขัน "MCP Star Searching Singing Contest" รอบคัดเลือกระดับชั้น ป. 5 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 19 ส.ค. 2557)
- การแข่งขันเขียนไทย ระดับชั้น ป. 4 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 20 ส.ค. 2557)
- การแข่งขัน "MCP Star Searching Singing Contest" รอบคัดเลือกระดับชั้น ป. 1 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- การแข่งขัน "MCP Star Searching Singing Contest" รอบคัดเลือกระดับชั้น ป. 4 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- ประกวดร้องเพลงอาเซียนระดับชั้น ป. 5 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 27 ส.ค. 2557)
- การแข่งขัน "MCP Star Searching Singing Contest" รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 1 และ ป. 4 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- ประกวดร้องเพลงอาเซียนระดับชั้น ป. 6 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- การแข่งขัน "MCP Star Searching Singing Contest" รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 2 และ ป. 5 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 2 ก.ย. 2557)
- จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 2 ก.ย. 2557)
- ประกวดร้องเพลงอาเซียนระดับชั้น ป. 4 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 2 ก.ย. 2557)
- การแข่งขัน "MCP Star Searching Singing Contest" รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 3 และ ป. 6 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 3 ก.ย. 2557)
- จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 3 ก.ย. 2557)
- การแข่งขัน "เล่านิทานคำเมือง" รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป. 5 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 4 ก.ย. 2557)
- จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 4 ก.ย. 2557)
- จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน ในสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 5 ก.ย. 2557)
- การแข่งขัน Sudoku ระดับชั้น ป. 4-6 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 5 ก.ย. 2557)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน ในงานสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 5 ก.ย. 2557)
- การแข่งขันแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6 สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 5 ก.ย. 2557)
- พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานห้องสมุดประจำปี 2557 (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- 6.3.4 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานห้องสมุด ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
กำหนดการ
ประกวดร้องเพลงอาเซียนระดับชั้น ป. 5 ในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
วันที่ 27 สิงหาคม 2557

สถานที่ Montfort College Primary Sectionอาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
12.10-13.00 ประกวดร้องเพลงอาเซียนระดับชั้น ป. 5  อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด) มิส  อรกนก    เลิศธนาผล  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(1)

  โพสต์ภาพ