Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร +

6.3.1 ศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินการ

6.3.2 ดำเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม 

6.3.2.1 วิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา คัดเลือก จัดครูเข้าสอน

    - แต่งตั้งคณะกรรมการ

   - วางแผน สำรวจจำนวนครูชาวต่างประเทศ และจัดทำแผนอัตรากำลังครูชาวต่างประเทศ

    - กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน วิธีการสรรหา คุณสมบัติของครูชาวต่างประเทศที่ชัดเจน

    - ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก

    - นำเสนอผู้อำนวยการ ผลการทดสอบ และพิจารณาลงนามอนุมัติ

6.3.2.2 การจัดการเรียนการสอน

    - ประสานงานจัดนักเรียนและครูเข้าชั้น

    - กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน

    - บริหารติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร

    - บริหารจัดระบบการเรียนการสอน

    - งานวิจัย

    - สื่อการสอน CAI

    - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอก

    - สนับสนุนให้ครูในฝ่ายเข้ารับการอบรม

    - อบรมพัฒนาตามทักษะวิชาชีพ

    - อบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้ครูชาวต่างประเทศ (ตามข้อบังคับของ  คุรุสภา)

6.3.2.3 จัดการสอบวัดระดับทางภาษา Cambridge Test

    - ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

    - ดำเนินกิจกรรมการสอบวัดระดับทางภาษา

6.3.3 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม

6.3.4 สรุปผลการติดตาม และวางแผนในการพัฒนา 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครู Math IE ระดับชั้น ป.4, ป.6 (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครู Math IE ระดับชั้น ป.4, ป.6 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครูสอน วิชา English ระดับชั้น ป.4-6 โปรแกรม EP (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครูสอน วิชา History ระดับชั้น ป.1-6 โปรแกรม EP (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครู English IE ระดับชั้น ป.5 (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครู Math IE ระดับชั้น ป.4, ป.6 (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา English และ Math โปรแกรม EP และ IE (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครู English IE ระดับชั้น ป.5 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครู English IE ระดับชั้น ป.5 (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา English ระดับชั้น ป.4-6 โปรแกรม EP (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครูสอน วิชา English ระดับชั้น ป.4-6 โปรแกรม EP (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 10 ส.ค. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครูสอน วิชา English ระดับชั้น ป.5 โปรแกรมปกติ (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครูสอน วิชา Mathematics ระดับชั้น ป.4-6 โปรแกรม EP (วันที่ 28 ส.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 31 ส.ค. 2560)
- สอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา English และ Math โปรแกรม EP และ IE (วันที่ 10 ต.ค. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา English หลักสูตรปกติ (วันที่ 10 ต.ค. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา English หลักสูตรปกติ (วันที่ 12 ต.ค. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา Mathematics หลักสูตรปกติ (วันที่ 12 ต.ค. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครูที่ปรึกษา หลักสูตร English Program ห้อง ป.3/9 (วันที่ 12 ต.ค. 2560)
- สอบสอนตำแหน่งครูสอนวิชา English หลักสูตรปกติ (วันที่ 17 ต.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแนะนำครูใหม่ชาวต่างประเทศ (วันที่ 25 ต.ค. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแนะนำครูใหม่ (วันที่ 11 ม.ค. 2561)
- การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge Test ของนักเรียน EP 2, EP 4 และ EP 6 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
กำหนดการ
6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
วันที่ 30 เมษายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] แนวปฏิบัติการส่งข้อสอบคลัง ประจำปีการศึกษา 2560
  - [บันทึกข้อความ] ใบรายชื่อครูชาวต่างชาติที่ลาออก
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ