Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ +

6.7.1 วางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

6.7.2 ดำเนินการตามแผนในแต่ละกิจกรรมที่กำหนด

    - ดำเนินการตามแผนงาน

    - จัดเตรียมเอกสาร รายงานต่าง ๆ

    - ค่าลงโฆษณา Ajarn.com

6.7.2.1 สวัสดิการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพครูและการตรวจสุขภาพประจำปี)

    - ค่าประกันสุขภาพครูชาวต่างประเทศ

    - ค่าขวัญและกำลังใจ (กระเช้าของขวัญ, คลอดบุตร, แต่งงาน, ตั๋วเครื่องบิน)

6.7.2.2 การต่อวีซ่า/ใบอนุญาตทำงานครูต่างประเทศ

6.7.2.3 สวัสดิการสำหรับนักศึกษาจีนและญี่ปุ่น

    - ค่าประกันสุขภาพนักศึกษา

    - ค่าอาหารเช้า/เย็น นักศึกษาฯ

    - ค่าเลี้ยงรับรอง

    - ค่าเบิกรักษาพยาบาลล่วงหน้า

    - ค่าของที่ระลึก

    - ค่าทัศนศึกษา

6.7.2.4 การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ

6.7.3 กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน

6.7.4 นำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ
- 6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 ท่าน (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 3 ส.ค. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- การขอใบผ่อนผันและใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 14 ก.ย. 2560)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 12 ต.ค. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 17 ต.ค. 2560)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 19 ต.ค. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- การต่อใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 2 พ.ย. 2560)
- รับและการต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 7 พ.ย. 2560)
- การขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างชาติและการต่อและยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- การขอใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- รับใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพและการขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- การรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- การขอหนังสือรับรองและการแจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 6 ธ.ค. 2560)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูและการรับหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 4 ม.ค. 2561)
- การขอใบอนุญาตทำงานและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 ท่าน (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 18 ม.ค. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 22 ม.ค. 2561)
- การรับและการขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- การขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงาน จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- การรับและการขอใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 ท่าน (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 ท่าน (วันที่ 27 ก.พ. 2561)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Mr. Raymond Ancog (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างชาติ (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 10 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 11 มี.ค. 2561)
- การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 15 มี.ค. 2561)
- การขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 23 เม.ย. 2561)
- การต่อใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 1 ท่าน (วันที่ 26 เม.ย. 2561)
- 6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
กำหนดการ
6.7 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมภาษาอังกฤษ
วันที่ 30 เมษายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ใบรายชื่อครูชาวต่างชาติที่ลาออก พ.ค. 2560
  - [บันทึกข้อความ] รายชื่อครูชาวต่างชาติ ณ วันที่ 28 ก.พ. 60
  - [บันทึกข้อความ] ขอซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ หลอดไฟเสีย ห้องวิเทศสัมพันธ์
  - [บันทึกข้อความ] ใบขอใช้บริการรถยนต์ของโรงเรียนฯ 24 พ.ค. 60 ตม. พรอมมินาด้า
  - [บันทึกข้อความ] การตั้งรหัส Password ครูชาวต่างชาติใหม่ จำนวน 2 ราย
  - [บันทึกข้อความ] ขอซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ แอร์ฯ น้ำรั่ว EP 1.8
  - [บันทึกข้อความ] Salary การเงิน May 2017 New
  - [บันทึกข้อความ] ขอซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ แอร์ฯ น้ำรั่ว EP 2.8
  - [บันทึกข้อความ] บันทึกข้อความลาราชการ Mr. Liam
  - [บันทึกข้อความ] ใบขอใช้บริการรถยนต์ของโรงเรียนฯ 5 มิ.ย. 60 คุรุสภาฯ
  - [บันทึกข้อความ] ใบรายชื่อครูชาวต่างชาติที่เข้าใหม่ พ.ค. 60
  - [บันทึกข้อความ] ขอซ่อมแซมงานอาคารสถานที่ แอร์ฯ มีเกร็ดน้ำแข็ง EP 2.8
  - [บันทึกข้อความ] จดหมายเฉิงตู
  - [บันทึกข้อความ] ข้อมูลของครูผู้สอนในโครงการ English Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  - [บันทึกข้อความ] แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย EP
  - [บันทึกข้อความ] เอกสารฯ ประกอบเงินเดือนครูชาวต่างชาติ ต.ค. 2560
  - [บันทึกข้อความ] ขอตั้งรหัสการใช้ WiFi, Share Drive และการปริ้นท์เครื่อง Canon
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อบุคลากรครูชาวต่างชาติลาราชการไปต่ออายุวีซ่า จำนวน 3 ท่าน
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งรายชื่อบุคลากรครูชาวต่างชาติลาราชการ จำนวน 1 ท่าน
  - [บันทึกข้อความ] เอกสารฯ ประกอบเงินเดือนครูชาวต่างชาติ เดือนธันวาคม 2560
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ