Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร จุลสาร ปฏิทินโรงเรียน) (9.3, 13.2) (ย 3.3.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) +
6.3.1 วางแผนการดำเนินการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 
6.3.2 ดำเนินการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
 
6.3.2.1 จุลสารภาษาไทย ฉบับที่ 1
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.2 จุลสารภาษาไทย ฉบับที่ 2
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.3 จุลสารภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 1
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.4 จุลสารภาษาไทย ฉบับที่ 3
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.5 จุลสารภาษาไทย ฉบับที่ 4
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.6 จุลสารภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 2
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.7 จุลสารภาษาไทย ฉบับที่ 5
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.8 จุลสารภาษาไทย ฉบับที่ 6
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.9 จุลสารภาษาไทย ฉบับที่ 7
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.10 จุลสารภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 3
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.11 จุลสารภาษาไทย ฉบับที่ 8
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.12 จุลสารภาษาอังกฤษ ฉบับที่ 4
 
- ประชุมวางแผนการจัดทำ
 
- รวบรวมข้อมูล โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำรูปเล่ม ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.2.13 วารสาร รายงานประจำปี ของมูลนิธิฯ
 
- ประสานการดำเนินการ
 
- ประสานมูลนิธิฯ
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
- จัดเก็บบันทึกข้อมูล
 
- ประเมินผล และนำไปวางแผนพัฒนาครั้งต่อไป
 
6.3.2.14 ส.ค.ส.
 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- ออกแบบ
 
- จัดทำ ตรวจเช็คคำผิด คำถูก แก้ไข
 
- ส่งโรงพิมพ์/พิมพ์
 
- ดำเนินการแจกให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
 
6.3.3 ประเมินผลกระบวนการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
 
6.3.4 สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร จุลสาร ปฏิทินโรงเรียน) (9.3, 13.2) (ย 3.3.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข)
- 6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร จุลสาร ปฏิทินโรงเรียน) (9.3, 13.2) (ย 3.3.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร จุลสาร ปฏิทินโรงเรียน) (9.3, 13.2) (ย 3.3.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ถ่ายรูปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดทำหนังสือรุ่น (วันที่ 17 ต.ค. 2560)
- ถ่ายรูปนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดทำหนังสือรุ่น (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
กำหนดการ
6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร จุลสาร ปฏิทินโรงเรียน) (9.3, 13.2) (ย 3.3.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข)
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ผังโครงสร้าง60
  - [บันทึกข้อความ] โปสเตอร์
  - [บันทึกข้อความ] ใบเสนอราคาใบสมัครนักเรียนป.1
  - [บันทึกข้อความ] ปกรายชื่อนักเรียนปี60
  - [บันทึกข้อความ] ปกและสารบัญ
  - [บันทึกข้อความ] คู่มือ 1
  - [บันทึกข้อความ] คู่มือฝ่ายบริหาร
  - [บันทึกข้อความ] ปก
  - [บันทึกข้อความ] จุลสารฉบับที่ 1 ปีการศึกษา2560
  - [บันทึกข้อความ] คูมือนักเรียน
  - [บันทึกข้อความ] พิฤติกรรมนักเรียน 60
  - [บันทึกข้อความ] ป้ายบอร์ดศาลามารีย์
  - [บันทึกข้อความ] คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2560
  - [บันทึกข้อความ] คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2561 ป.1
  - [บันทึกข้อความ] EP #1 2560
  - [บันทึกข้อความ] คู่มือ 61
  - [บันทึกข้อความ] คู่มือป.1 61
  - [บันทึกข้อความ] รูป ผอ
  - [บันทึกข้อความ] รางวัล
  - [บันทึกข้อความ] ขอรายละเอียดนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2560 ครับ
  - [บันทึกข้อความ] ป้าย
  - [บันทึกข้อความ] ภาพดุริยางค์
  - [บันทึกข้อความ] วารสารครับ
  - [บันทึกข้อความ] รูปเดี่ยวบรรพชา 61
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ