Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (13.2.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) (ย 3.3.4) +

6.7.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน

6.7.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งกำหนดการกิจกรรมที่จัดขึ้น

6.7.3 ตรวจเช็ควันเวลาในการจัดกิจกรรม

6.7.4 ขอข้อมูลเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม

6.7.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ

6.7.6 ตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายภาพ

6.7.7 จัดซื้อ

6.7.8 ซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ชำรุด

6.7.9 บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ

6.7.10 ติดตามการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ

6.7.11 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (13.2.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) (ย 3.3.4)
- 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (13.2.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) (ย 3.3.4) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (13.2.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) (ย 3.3.4) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- วันอาสาฬหบูชา (โรงเรียนหยุดโครงการเพลิน) (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- วันเเม่ โรงเรียนหยุดโครงการเพลิน (วันที่ 12 ส.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดชดเชยวันเเม่ (วันที่ 14 ส.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- วันหยุด พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 26 ต.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันพ่อเเห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 25 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 26 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 27 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 28 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 30 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- วันเด็ก โรงเรียนหยุดโครงการเพลิน (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- โรงเรียนหยุด วันการศึกษาเอกชน (วันที่ 10 ก.พ. 2561)
- โรงเรียนหยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- โรงเรียนหยุดวันจักรี (วันที่ 6 เม.ย. 2561)
- โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (วันที่ 12 เม.ย. 2561)
- โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2561)
- โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (วันที่ 16 เม.ย. 2561)
แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
กำหนดการ
6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (13.2.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) (ย 3.3.4)
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] คู่มือ ปี 60
  - [บันทึกข้อความ] รูปปกครับ
  - [บันทึกข้อความ] สนามบาสเน้อ
  - [บันทึกข้อความ] บทสวดภาวนา
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ