Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.10 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวด เดินสวนสนาม +

6.10.1 รับเรื่องหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก

6.10.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.10.3 ประชุมวางแผน การดำเนินการ

6.10.4 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน

6.10.5 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม

6.10.6 สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม

6.10.7 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
6.10 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวด เดินสวนสนาม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ