Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ +

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ในปัจจุบัน

6.2.2 ออกแบบ และจัดเตรียมข้อมูลจัดบอร์ดความรู้

6.2.3 ดำเนินการจัดบอร์ดความรู้

6.2.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.2.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้
- 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน 2560 (วันที่ 12 ก.ย. 2560)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม 2561 (วันที่ 23 ม.ค. 2561)
- จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 19 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
สิ้นสุด 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้
วันที่ 30 เมษายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ