Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต +

6.3.1 ศึกษาผลสรุปการวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ปีการศึกษา 2559

6.3.2 นำเสนอผลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนในการพัฒนา

6.3.3 ปรับปรุงข้อคำถาม

6.3.4 จัดพิมพ์ต้นฉบับ

6.3.5 โรเนียวแบบวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

6.3.6 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูล

6.3.7 ดำเนินการเก็บข้อมูล

6.3.8 สรุป และประเมินผล

6.3.9 นำเสนอผลการวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

6.3.10 นำผลการการสรุปไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
- 6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2 (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2 (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2 (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.2 (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4 (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4 (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4 (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.4 (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3 (วันที่ 23 ส.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3 (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3 (วันที่ 28 ส.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.3 (วันที่ 29 ส.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6 (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6 (วันที่ 17 ต.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6 (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6 (วันที่ 19 ต.ค. 2560)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.5-ป.6 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- 6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (วันที่ 30 มิ.ย. 2561)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ