Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 +

6.6.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2559

6.6.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการค้นหาแววความสามารถพิเศษนักเรียนชั้น ป.4-ป.6

6.6.3 จัดเตรียมแบบวัดแววเบื้องต้น

6.6.4 ดำเนินการวัดแววเบื้องต้น

6.6.5 ประมวลผลการวัดแววเบื้องต้น

6.6.6 จัดเตรียมแบบวัดแววเฉพาะด้าน ทั้ง 9 ด้าน

6.6.7 ดำเนินการวัดแววเฉพาะด้าน

6.6.8 ประมวลผลการวัดแววเฉพาะด้าน

6.6.9 นำผลมาพิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ

6.6.10 สอบวัดแววความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ

6.6.11 สรุป ประเมินผลการค้นหาแววความสามารถพิเศษ

6.6.12 ส่งรายชื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมส่งเสริมพัฒนา

6.6.13 นำผลการค้นหาแววความสามารถพิเศษไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
- 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
สิ้นสุด 6.6 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
วันที่ 30 เมษายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่มีแววความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ