Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3) +

6.8.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน ปีการศึกษา 2559

6.8.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.8.3 ปรับปรุงแบบการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.8.4 จัดเตรียมแบบประเมิน

6.8.5 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.8.6 กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

6.8.7 ดำเนินการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.8.8 สรุปผลการประเมิน

6.8.9 นำผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)
- 6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3) (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3) (วันที่ 24 ธ.ค. 2560)
แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
กำหนดการ
6.8 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (1.5) (TQA.3.2ก, 3.3)
วันที่ 24 ธันวาคม 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ