Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด +

6.4.1 การเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณานำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสาน แจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการร่วมพิธี

- สำรวจรายชื่อครูที่จะไปกับรถที่โรงเรียนจัดให้

- ประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างในการจองรถ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธี

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ในการเบิก-จ่ายงบประมาณ

- ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ในการบันทึกภาพวิดีโอ

- ประสานงานสื่อสารมวลชนในการบันทึกภาพในพิธี

- นัดหมายครูที่เข้าร่วมพิธี

- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานพิธี เช่น พานพุ่มสักการะ และเทียน

- เข้าร่วมพิธี

- บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของครู

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด
- 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ฝ่ายบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- คณะครูของโรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ (วันที่ 10 ส.ค. 2560)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (วันที่ 12 ส.ค. 2560)
- ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการเข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 และวันปิยมหาราช (วันที่ 27 ก.ย. 2560)
- คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- ฝ่ายบุคลากรไปติดต่อสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 12 ธ.ค. 2560)
- ฝ่ายบุคลากรศึกษาข้อมูลและเก็บบันทึกเรื่องการขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร ฝ่าย : ฝ่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
กำหนดการ
คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2560

สถานที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.30-10.00 คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันปิยมหาราช  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - หนังสือเชิญและกำหนดการ

•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] ขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2560
  - [บันทึกข้อความ] สำรวจการเดินทางเข้าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราชประจำปี พ.ศ.2560
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2560
  - [บันทึกข้อความ] แจ้งการทำบันทึกข้อความแจ้งกรณีไม่เข้าร่วมงานวันปิยมหาราชตามที่ได้รับมอบหมาย
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ