Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 ,ป.5 และ ป.6 +

- ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม

- กำหนดปฏิทิน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินกิจกรรม

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรม และนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 ,ป.5 และ ป.6
- 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 ,ป.5 และ ป.6 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 ,ป.5 และ ป.6 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- บริการทางทันตกรรมปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.1 (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- บริการทางทันตกรรมปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.5 (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- บริการทางทันตกรรมปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6 (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
แผนงาน : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :      
กำหนดการ
บริการทางทันตกรรมปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.5
วันที่ 27 มิถุนายน 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

บริการทางทันตกรรม ชั้น ป.5

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มิส  อารุณี    ลากตา  (เก็บตกบริการทางทันตกรรม ชั้น ป.1)

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)