Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก (2.4) +

6.7.1 รับเรื่องหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก

6.7.2 พิจารณา ทบทวนการเข้าร่วมกิจกรรมตามหนังสือที่แจ้งเข้า

6.7.3 ประชุมวางแผนมอบหมายผู้รับผิดชอบ

6.7.4 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

- วันวชิราวุธรำลึก

6.7.5 สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม

6.7.6 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันวชิราวุธรำลึก รัชกาลที่ 6
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.30-11.00 ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีวันวชิราวุธรำลึก รัชกาลที่ 6  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก ประจำปี 2560
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ