Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3) +

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2558

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ

6.2.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.2.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.2.5 จัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3

6.2.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.2.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3)
- 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3) (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- ค่าย Day Camp ชั้น ป.3 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (Day Camp)ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 8 ม.ค. 2561)
- ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (Day Camp)ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- ค่าย Day Camp ป.1 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- ค่าย Day Camp ป.2 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3) (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
ค่าย Day Camp ป.1
วันที่ 15 มกราคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.00

พิธีเปิด และถวายราชสดุดี

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
09.00-11.00

กิจกรรมตามฐาน 7 ฐาน

 บริเวณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
13.00-15.00 กิจกรรมตามฐาน 7 ฐาน (บ่าย)  รอบบริเวณโรงเรียน มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
15.00-15.30 สรุปผล และปิดค่าย  ใต้ถุนตึกมงฟอร์ต มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ