Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3) +

6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 ปีการศึกษา 2558

6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ

6.2.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.3.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.3.5 จัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4

6.3.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.3.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3)
- 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3) (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2560 (วันที่ 12 ต.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (วันที่ 21 ต.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 (วันที่ 22 ต.ค. 2560)
- สิ้นสุด 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.4 (ย1.1.3) (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4
วันที่ 21 ตุลาคม 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูดูแลนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 ประจำปีการศึกษา 2560
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ