Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5-ป.6 (ย 1.1.3) +

6.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายภายในโรงเรียนปีการศึกษา 2559

6.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ

6.5.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.5.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.5.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.5.5 จัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5-ป.6

6.5.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.5.7 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5-ป.6 (ย 1.1.3)
- 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5-ป.6 (ย 1.1.3) (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 1 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 1 (วันที่ 11 พ.ย. 2560)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 1 (วันที่ 12 พ.ย. 2560)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 2 (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 2 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.6 รุ่น 2 (วันที่ 3 ธ.ค. 2560)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1 (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1 (วันที่ 27 ม.ค. 2561)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1 (วันที่ 28 ม.ค. 2561)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 2 (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 2 (วันที่ 3 ก.พ. 2561)
- 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญประจำปี ป.5-ป.6 (ย 1.1.3) (วันที่ 4 ก.พ. 2561)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 2 (วันที่ 4 ก.พ. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1
วันที่ 26 มกราคม 2561

สถานที่ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.5 รุ่น 1  ค่ายลูกเสือม่อนคำออน มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] อนุญาตนำลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 เข้าค่ายแรมคืน
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูดูแลนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ประจำปีการศึกษา 2560
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ