Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (13.2.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) (ย 3.3.4) +

6.7.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน

6.7.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งกำหนดการกิจกรรมที่จัดขึ้น

6.7.3 ตรวจเช็ควันเวลาในการจัดกิจกรรม

6.7.4 ขอข้อมูลเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม

6.7.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ

6.7.6 ตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายภาพ

6.7.7 จัดซื้อ

6.7.8 ซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ชำรุด

6.7.9 บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ

6.7.10 ติดตามการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ

6.7.11 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (13.2.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) (ย 3.3.4)
- 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (13.2.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) (ย 3.3.4) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (13.2.4) (GR.6.1, 6.2) (TQA.1.1ข, 3.3ข) (ย 3.3.4) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- วันอาสาฬหบูชา (โรงเรียนหยุดโครงการเพลิน) (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- วันเเม่ โรงเรียนหยุดโครงการเพลิน (วันที่ 12 ส.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดชดเชยวันเเม่ (วันที่ 14 ส.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2560)
- วันหยุด พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 26 ต.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันพ่อเเห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส (วันที่ 25 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 26 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 27 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 28 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 29 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 30 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันคริสมาสต์ (วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
- โรงเรียนหยุดวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- วันเด็ก โรงเรียนหยุดโครงการเพลิน (วันที่ 13 ม.ค. 2561)
- โรงเรียนหยุด วันการศึกษาเอกชน (วันที่ 10 ก.พ. 2561)
- โรงเรียนหยุดวันมาฆบูชา (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- โรงเรียนหยุดวันจักรี (วันที่ 6 เม.ย. 2561)
- โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (วันที่ 12 เม.ย. 2561)
- โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (วันที่ 13 เม.ย. 2561)
- โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์ (วันที่ 16 เม.ย. 2561)
แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
กำหนดการ
โรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 13 ตุลาคม 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน โรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ