Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 (4.2, 5.2) (ย1.1.3) +

6.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารี   ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2559

6.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ

6.4.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.4.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.4.5 จัดค่ายผู้นำลูกเสือ เนตรนารี  ป.4-ป.6

6.4.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.4.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 (4.2, 5.2) (ย1.1.3)
- 6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 (4.2, 5.2) (ย1.1.3) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6 (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6 (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6 (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5 (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5 (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5 (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.5 (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.4 (วันที่ 21 มิ.ย. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.4 (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.4 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.4 (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- 6.4 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารี ป.4-ป.6 (4.2, 5.2) (ย1.1.3) (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6
วันที่ 3 มิถุนายน 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

ค่ายผู้นำนายหมู่ ชั้น ป.6 

 ึ้ึ้่ค่ายลูกเสือม่อนคำออน มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ