Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน และร่วมทำบุญ

2) ติดต่อประสานงานกับทางวัด เพื่อขอใช้สถานที่และพระวิทยากร

3) ติดต่อร้านสังฆภัณฑ์

4) เข้าค่ายเตรียมความพร้อมที่โรงเรียน

5) ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
- 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (วันที่ 3 ม.ค. 2560)
- เริ่มรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 23 ม.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 8 ก.พ. 2561)
- วันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 9 ก.พ. 2561)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 4 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 5 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 6 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 7 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 9 มี.ค. 2561)
- 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (วันที่ 31 มี.ค. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
วันที่ 4 มีนาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
06.00-07.00

ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
 
07.00-08.00 รับประทานอาหารเช้า  อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน) มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
 
08.00-10.45

พิธีโกนผมนาค

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล
 
10.45-11.45 รับประทานอาหารกลางวัน  อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน) มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
มาสเตอร์  ศราวุธ    ดวงรักษ์
 
11.45-12.30

เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
 
12.30-13.00 นาคแห่รอบเจดีย์-วิหาร  พระวิหารจตุรมุข วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต
มาสเตอร์  ประสิทธิ์    ณ เชียงใหม่
 
13.00-13.30

พิธีบายศรีสู่ขวัญนาค

 อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น  
13.30-14.00 พิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบจีวรบริขารบวช  อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น  
14.00-16.00 พิธีบรรพชาสามเณร  อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น  
16.00-17.00

สามเณรพบปะโยมพ่อ-โยมแม่

 อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
 
17.00-18.00

เข้าสู่ที่พัก เตรียมสรงน้ำ / ครองผ้า

 อาคารคุณแม่วรรณี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
 
18.00-19.00

อบรมหน้าแถว

 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
 
19.00-20.00

ทำวัตรเย็น

 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
 
20.00-21.00

ฉันน้ำปานะ

 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
 
21.00-04.30

ทำธุระส่วนตัว / จำวัด

 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธัชพล    หาญประกอบสุข
มาสเตอร์  ธีรพงษ์    กันธราช
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2561

•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญร่วมพิธีโกนผมนาค กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ