Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีแต่ละระดับชั้น

2) จัดกิจกรรมวันเด็กตามฐาน สาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหน่วยงานภายนอก

3) แจกขนมของขวัญวันเด็ก ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู

4) การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมวันเด็ก

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- 6.2.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- การแข่งขันสแต็ค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (วันที่ 10 ม.ค. 2561)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- 6.2.6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 26 ม.ค. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 12 มกราคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.10-08.20

อ่านสารของนายกรัฐมนตรี ป.1-ป.6

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
 
13.00-14.00

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ป.1-ป.3

 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) มาสเตอร์  ทวีเกียรติ    วิริยะนราทิพย์  
13.00-14.00 การแข่งขันคอมพิวเตอร์(พิมพ์ดีด)ป.4-ป.6  อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2) มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล  
13.00-14.00 การแข่งขันหมากล้อม  อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2) มาสเตอร์  มนตรี    สุพล (ออกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561)  
13.00-14.00 การแข่งขันหมากรุกไทย  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/5) มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล  
13.00-14.00 การแข่งขันหมากฮอส  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริมทักษะ 1) มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู  
13.00-15.00 การแสดงความสามารถของนักเรียน  ลานกิจกรรม(MONTFORT SUNSHADE) มิส  วาลียา    บุญมี  
13.00-15.20 ฐานคิดเลขเร็ว  อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต) มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว  
13.00-15.20 ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ลานกิจกรรม(อัฒจันทร์วงกลม) มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ  
13.00-15.20 ฐานกีฬามหาสนุก  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ  
13.00-15.20 ฐาน Word Factory  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  อัมพร    พิมพิสาร  
13.00-15.20 ฐานคำถามคิดสนุก  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  ณพวรรณ์    วงค์ปั๋น  
13.00-15.20 ฐานวิทย์แสนสนุก  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  เกษสุดา    คำลุน  
13.00-15.20 ฐาน Eng. for Fun  สนามกีฬา(สนามฟุตซอล) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
13.00-15.20 ฐานสนุกกับภาษาจีน  ใต้อาคาร Simeon 1932 มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  
13.00-15.20 ฐานการละเล่นพื้นบ้าน  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  
13.00-15.20 ฐานคำศัพท์หรรษา  ใต้อาคาร Simeon 1932 มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์  
13.00-15.20 ฐานทักษะชีวิต  ลานกิจกรรม(ลานกิจกรรมหลังอาคารพิพิธภัณฑ์) มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
13.00-15.20 ฐานไอศกรีม  ซุ้มแปดเหลี่ยม มิส  นิภา    ฟองผล  
13.00-15.20

ฐาน Kids Career และอิ่มจัง (สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ  
13.00-15.20

ฐานการแสดงความสามารถของสุนัขสงคราม (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรม ราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่)

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ  
13.00-15.20

ฐานการดับเพลิงเบื้องต้นในครัวเรือน (ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่)

 สนามกีฬา(สนามวอลเลย์บอล) มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล  
13.00-15.20 ฐานพิชิตไฟป่า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16)  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  
13.00-15.20 ฐานสิ่งเสพติดควรระวัง (สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร  
13.00-15.20 ฐานปฏิบัติการหน่วยจู่โจมพิเศษ (กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค 5)  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  กมลชนก    พิบูลย์ (ออกเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561)  
15.20-15.35

นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด

 รอบบริเวณโรงเรียน มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 
15.35-15.45

นักเรียนขึ้นห้องเรียนสวดมนต์

 ห้องเรียน ป.1-ป.6 มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] สนับสนุนการแสดงสุนัขสงคราม
  - [บันทึกข้อความ] ภาพประกอบใบเขียวขอเบิกงบประมาณกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
  - [บันทึกข้อความ] ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
  - [บันทึกข้อความ] ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(3)  
  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ