Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (TQA.5.2ก) (ย 1.2.2) +

6.7.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.7.3 ประสานประธานในพิธี       ทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.7.4 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

6.7.5 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.7.6 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (TQA.5.2ก) (ย 1.2.2)
- 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (TQA.5.2ก) (ย 1.2.2) (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- เชิญผอ.กล่าวเปิดการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- สิ้นสุด 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (TQA.5.2ก) (ย 1.2.2) (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
เชิญผอ.กล่าวเปิดการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
วันที่ 17 มิถุนายน 2560

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-09.30 เชิญผอ.กล่าวเปิดการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  
14.30-15.00 พิธีบูชาขอบพระคุณ  อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] เชิญผอ.กล่าวเปิดการการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2560
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ