Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 งานกิจกรรมนักเรียน (หลัก TQA.3.3) +
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
15.30-16.00 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนงานกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
  - [บันทึกข้อความ] การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมนักเรียน
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ