Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.10 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวด เดินสวนสนาม +

6.10.1 รับเรื่องหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก

6.10.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.10.3 ประชุมวางแผน การดำเนินการ

6.10.4 ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน

6.10.5 ส่งลูกเสือเข้าร่วมประกวดเดินสวนสนาม

6.10.6 สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม

6.10.7 นำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานลูกเสือ ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
กำหนดการ
ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขตที่ 1
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

สถานที่ สนามกีฬาเทศบาลสุเทพ จ.เชียงใหม่
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-09.00

เดินทาง ไป สนามกีฬาเทศบาลสุเทพ จ.เชียงใหม่ 

 ร.ร.เทศบาลหางดงประชาคมสร้างสรรค์ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
09.00-11.30

ดำเนินการแข่งขันตามกำหนด

 สนามกีฬาเทศบาลสุเทพ จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
11.30-12.00 เดินทางกลับ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2560
  - [หนังสือเข้า] แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อจัดประกวดระเบียบแถว ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  - [หนังสือเข้า] การจัดพิธีทำบุญเปิดอาคารหอประชุม ค่ายลูกเสือสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ