Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน +

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) กิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้าน

2) กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 29 พ.ค. 2560)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียน ชั้น ป.2-ป.3 ที่รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียน ชั้น ป.1 ที่รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 21 มิ.ย. 2560)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ที่รับรางวัลการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 12 ก.ค. 2560)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3 (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5 (วันที่ 18 ส.ค. 2560)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6 (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7 (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8 (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10 (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11 (วันที่ 19 ม.ค. 2561)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12 (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- การติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13 (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
- มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 21 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
--- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ