Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน +

6.1.1  ตรวจสุขภาพ นักเรียนประจำปี 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน

- ดำเนินกิจกรรม

- ประเมิน สรุป และรายงานผลการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน

- ลงบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3)

- นำผลการตรวจสุขภาพไปวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน
- 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.1 (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.2 (วันที่ 21 มิ.ย. 2560)
- ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.3 (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.4 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.5 (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
แผนงาน : เฝ้าระวังและป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานพยาบาล ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รินลษา    เจริญสุข
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :      
กำหนดการ
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นักเรียนชั้น ป.6
วันที่ 28 มิถุนายน 2560

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้น ป.6

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) มิส  อารุณี    ลากตา  (เก็บตกตรวจสุขภาพนักเรียชั้น ป.1, ป.2, ป.3, ป.4 และ ป.5 )

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)