Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า +

6.5.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับทราบลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.5.3 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า

6.5.4 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.5.5 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป      

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า
- 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนธันวาคมและเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนธันวามคมและเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมกราคม (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมกราคม (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 2 ก.พ. 2561)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- สิ้นสุด 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า (วันที่ 16 ก.พ. 2561)
แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานอภิบาล ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
กำหนดการ
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

สถานที่ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.15-09.00 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม  อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ