Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : พิธีไหว้ครู +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) การประกวดกล่าวนำบทไหว้ครู

2) คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ห้องละ 2 คน (ชาย-หญิง) ถือพานไหว้ครู

3) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4) ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู

5) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

6) พิธีไหว้ครู

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน พิธีไหว้ครู
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- พิจารณาคัดเลือกนักเรียนกล่าวบทนำไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 22 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- ประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- ประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- ประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- ประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- ประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู (วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู
วันที่ 5 มิถุนายน 2560

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.20-09.00

ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู

 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ